Clubinfo

Deze sectie bevat algemene informatie over Golfclub ABN AMRO.

Inhoud:

Bestuur
Commissies

Toernooien
Clubavonden

Statuten
Mission Statement
Beleid lidmaatschap buitenleden

 

Bestuur

Bestuursleden van GCAA:

 • Voorzitter: Johan Teunisse
 • Secretaris: Irene Smit
 • Penningmeester: Peter Huizinga
 • Communicatiecommissaris: Henriëtte de Planque
 • Evenementencommissaris: Hans Florijn

 

Commissies

De operationele taken binnen de club zijn ondergebracht bij vier commissies.

Evenementen- en handicapcommissie

 • Hans Florijn
 • Loes Schellenberg
 • Wiljo Ket
 • Chi Knong Wu
 • Joop Rodenburg
 • Kilian Steen
 • Hans-Dirk Bakker (hcp cie)

Deze commissie organiseert de verschillende toernooien en competities die we door het jaar houden. Ze regelt de aankleding van de interne evenementen en netwerkt buiten de Bank t.b.v. GCAA-deelname aan externe evenementen. Daarnaast stelt de commissie de reglementen vast voor stableford- en matchplaycompetitie en zorgt voor registratie van GCAA-clubhandicaps.

 

Communicatiecommissie:

 • Henriëtte de Planque
 • Hans-Dirk Bakker

 

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de club (o.a. beheer content internetsite, mailings).

IT-commissie:

 • Johan Teunisse
 • Hans Florijn
 • Hans-Dirk Bakker

Deze commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het technisch beheer van de GCAA-site.

Kascommissie:

 • Wiljo Ket
 • Ton Korfage

Toernooien

Ten behoeve van alle GCAA'ers wordt over het jaar verspreid een aantal toernooien georganiseerd. De interne toernooien, die meest op golfbaan De Hoge Dijk te Amsterdam Zuidoost worden gespeeld, worden georganiseerd door de evenementencommissie.

Om deelname van GCAA'ers aan externe toernooien te garanderen onderhoudt de evenementencommissie tevens contacten met andere toernooiorganisaties (DNB, Delta Lloyd, Shell, etc.).

De wedstrijdvorm tijdens de interne toernooien is in de meeste gevallen stableford met handicapverrekening. Voor beginners wordt vaak een parallelle Texas Scramble georganiseerd.

Clubavonden

Inhoud:

Clubavonden
Clubavond-aanmeldingsprocedure

Clubavonden

De clubavonden worden gespeeld over 9 of 18 holes op de Hoge Dijk. Bezitters van een GVB zullen in het algemeen op de Holendrecht- of Bullewijkbaan spelen, baangepermitteerden kunnen terecht op de Abcoudebaan.

In de zomertijd-periode (april t/m september) worden de clubavonden op de donderdagavonden gehouden, waarbij door de evenementencommissie een periode van anderhalf uur aan afslagtijden tussen (in principe) 17:00 en 19:00 uur (afhankelijk van het tijdstip van inval van duisternis) voor GCAA-ers is vastgelegd.

In de wintertijd-periode (oktober t/m maart) is er de mogelijkheid mee te doen met de wintercompetitie. Deze wordt georganiseerd op de vrijdagmiddag of in het weekend.

Clubavond-aanmeldingsprocedure:

 • De wedstrijden worden in de zomertijdperiode iedere donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur en in de wintertijdperiode iedere vrijdagmiddag of zaterdagochtend gespeeld. Aanmelding kan vanaf de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd bij De Hoge Dijk (tel.nr. 0294-281241) onder vermelding van: clubavond/middag ABN AMRO Golfclub. Vanaf de dinsdag vóór de wedstrijd worden de niet-gereserveerde startposities ook vrijgegeven voor derden.
  Bij afmelding minder dan 24 uur van tevoren of bij no show zal de Hoge Dijk de greenfeekosten aan het betreffende lid in rekening brengen.
 • Inschrijving verplicht u om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn: u meldt zich bij de receptie, betaalt de greenfee en ontvangt de scorekaart (een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen scorekaart en handicapgegevens).
 • De Hoge Dijk bepaalt wekelijks op welke hole wordt gestart (1 of 10 of Abcoudebaan).
 • Minimaal vijf minuten voor de aangegeven starttijd dient u aanwezig te zijn op de tee waar vanaf gestart wordt.

 

Reglement van de Golfclub ABN AMRO Amsterdam

14-3-2016

 

1 De Golfclub van de Personeelsvereniging van ABN AMRO Amsterdam, hierna te noemen de Golfclub, volgt de Statuten van de Personeelsvereniging ABN AMRO Amsterdam, hierna te noemen de Vereniging, opgesteld d.d 22 juni 2015 door notaris Mr. Cornelia Hagendijk, werkzaam bij Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen te Amsterdam. De statuten zijn te raadplegen via de website van de Vereniging

2 De Golfclub volgt de regels en etiquette van zowel de NGF als van thuis golfbaan de Hoge Dijk, alsmede iedere club of golfbaan waar wij te gast zijn, waarbij de administratie van de (officieuze) club-handicap bij de Golfclub geadministreerd wordt.

3 De Golfclub communiceert via haar website met haar leden. Tevens worden leden via e-mail en Facebook geïnformeerd over naderende evenementen.

4 De Golfclub heft een contributie waarvan het bedrag wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Golfclub. Van deze gelden worden onder andere toernooien gesponsord.

5 De Golfclub verzorgt wekelijkse speelavonden, welke in het golfseizoen worden gehouden. De leden worden via de website en e-mail op de hoogte gesteld van de begin - en einddatum van de speelavonden alsmede van de starttijden.
Op de speelavonden betalen de leden zelf de greenfee.
De speelavonden worden georganiseerd op golfbaan “ de Hoge Dijk” Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam.
De leden houden zelf via de website de (officieuze) club-handicap registratie bij.

6 Het bestuur heeft het recht om ter ondersteuning van de activiteiten van de Golfclub extra commissies in te stellen.

7 De Golfclub organiseert meerdere malen per jaar toernooien, waaronder één het openingstoernooi en één slottoernooi.
Alleen leden kunnen aan de toernooien deelnemen, tenzij door bestuur en/of evenementencommissie anders wordt bepaald. De handicapcommissie werkt op basis van deze toernooien de (officieuze) club-handicap registratie van de deelnemende leden bij.

8 De Golfclub stimuleert het golfen door onder meer lessen aan te bieden. De golfclub biedt haar diensten aan bij het organiseren van deze lessen bij voldoende belangstelling.

9 Het lidmaatschap van de Golfclub wordt eerst verkregen, indien men lid is van de Vereniging.
Aanmeldingen, opzeggingen van lidmaatschap en/of adreswijzigingen e.d. dienen schriftelijk opgegeven te worden bij de Vereniging (PV). Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kalenderjaar en dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Bij latere opzegging is contributie verschuldigd over het eerstvolgende kalenderjaar.

10 De Golfclub houdt één maal per jaar een algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering wordt een bestuurslid van de Vereniging uitgenodigd.

11 De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar tot de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering een kascommissie, bestaande uit drie leden.

12 Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tijdens de algemene ledenvergadering.

13 In die gevallen dat het bovenstaande reglement niet voorziet, is de desbetreffende kwestie ter beoordeling aan het bestuur van de golfclub.

 

Mission Statement

De ABN AMRO Golfclub stelt zich ten doel de golfsport – laagdrempelig – mogelijk te maken voor leden van de PV ABN AMRO Amsterdam en hierdoor de onderlinge contacten tussen collega’s te bevorderen.

Concretisering van de missie

De ABN AMRO Golfclub verwezenlijkt de missie door te zorgen voor:

 • faciliteiten voor de leden, zowel voor de beginners als voor de gevorderden
 • het organiseren van clubavonden, met exclusief voor leden gereserveerde starttijden
 • het organiseren van evenementen die – binnen de grenzen van het doelgroepenbeleid – in principe voor alle leden openstaan
 • het uitbrengen van een aantrekkelijke en een actuele internetsite


De laagdrempeligheid uit zich in:

 • een vereniging die het clubgevoel belangrijker acht dan de prestaties.
 • de contributie die dermate laag is dat deze voor vrijwel niemand een probleem mag zijn
 • een lage bijdrage voor de toernooien
 • een met De Hoge Dijk afgesproken korting op de normale prijs voor de green fees, geconcretiseerd in een knipkaart en een jaarkaart

Profiel van de golfclub

De ABN AMRO Golfclub is een jonge, snel gegroeide golfclub. Tegenover een grote groep leden die nog als beginner gekwalificeerd mogen worden, staat een redelijk grote groep GVB-ers en een kleine groep handicappers (met een officiële handicap < 36). Bij dit profiel past een bestuursbeleid dat zich richt op het verder ontwikkelen van de groep beginners naar de GVB-status en het stimuleren van de groep GVB-ers om naar de handicap-status te groeien.

In de huidige ontwikkelingsfase zal het profiel van de golfclub zich ontwikkelen. Deze evolutie zal gemonitord worden en jaarlijks zal worden vastgesteld of het beleid bijstelling behoeft.

Zowel de snelle groei van het ledental als de grenzen aan de subsidie, nopen ons om de groei van de club te beperken, zelfs sterk af te remmen. De club krijgt een maximumaantal leden, dat bepaald wordt op 425.

Doelgroepenbeleid

De samenstelling van de vereniging is als genoemd divers. Terwijl wij ons met name (moeten) richten op de grootste groepen, mogen wij de (langzaam groeiende) groep handicappers zeker niet van ons vervreemden.

Bovenstaande zal zich uiten in een duidelijker doelgroepenbeleid, waarbij er bij de organisatie van evenementen meer nadruk op de onderlinge verschillen zal worden gelegd. Door de opening van de nieuwe Abcoudebaan zullen beginners tijdens de toernooien een ‘eigen’ wedstrijd kunnen krijgen, waardoor de drempel om mee te doen lager wordt.

Bovendien kan bij sommige (externe) toernooien bij de selectie rekening worden gehouden met de handicap.

Wij onderscheiden thans de volgende doelgroepen:

 • beginners
 • GVB-ers
 • handicappers

 

 

Beleid lidmaatschap buitenleden

Buitenleden zijn alle leden zonder binding met ABN AMRO, d.w.z. leden die geen dienstverband met ABN AMRO hebben of hebben gehad, o.a. gezinsleden. Leden en buitenleden betalen dezelfde contributie.

 

Benoemen buitenleden in het bestuur

 • benoemen van buitenleden (niet voor gezinsleden) in het Bestuur kan alleen met instemming van het Hoofdbestuur van de PV
 • het benoemen van een buitenlid tot voorzitter, secretaris of penningmeester is uitgesloten.