Reglement matchplay

*** Afzonderlijke wedstrijd ***

Algemeen
Het algemene wedstrijdreglement van de Golfclub ABN AMRO Amsterdam is geldig.

Baan
Een matchplaycompetitiewedstrijd wordt gespeeld op een door de spelers zelf gekozen baan.

NB: Indien de spelers geen overeenstemming bereiken zal er gespeeld worden op de wedstrijdbaan van de Hoge Dijk.

Wedstrijdformule
Tijdens een matchplaycompetitiewedstrijd speelt  1 speler individueel matchplay tegen 1 andere speler over het vooraf afgesproken aantal holes.

NB: Het is niet toegestaan dat een speler tegelijk tegen meerdere spelers een matchplaycompetitiewedstrijd speelt.

Handicapverrekening
Het verschil tussen de AAB-playing handicaps van beide spelers op de baan(lus) waar gespeeld wordt dient te worden verrekend met een factor f, die voor begin van het seizoen wordt vastgelegd. Typische waarde voor f is 3/4.

Voorbeeld:
In een seizoen is de factor f vastgesteld op 3/4. In de GCAA-matchplaycompetitie wordt dat jaar een match tussen de heren A en B over 9 holes op de Holendrechtbaan gespeeld; A heeft AAB-handicap 40 en B heeft geen handicap, speelt daarom van virtuele AAB-handicap 30. Hun playing handicaps op de Holendrechtbaan zijn 23 resp. 17.
* Verschil A-B=23-17=6 slagen x 3/4 = 4,5 =>(wiskundig afronden) 5 slagen;
* Speler A krijgt op de holes met de laagste 5 SI's van de gespeelde holes een extra slag. Dat zijn op de Holendrechtbaan de holes met index 2, 4, 6, 8 en 10. 

Puntentelling
Per hole van een matchplaycompetitiewedstrijd kan een speler 0, 1/2 of 1 holepunt behalen.

* Een hole wordt door een speler gewonnen in de volgende gevallen:
= doordat de speler de hole in minder netto slagen (= bruto slagen incl. strafslagen minus evt. handicapverrekening) afrondt dan de tegenspeler;
= doordat de tegenspeler de hole tijdens het spelen ervan opgeeft; 
= doordat de tegenspeler volgens de golfregels de straf "verlies van hole" oploopt.
In deze gevallen krijgt de speler die de hole wint 1 holepunt toegekend. De tegenspeler krijgt automatisch 0 holepunten voor deze hole.

* Een hole wordt gehalveerd in de volgende gevallen:
= doordat beide spelers (rekening houdend met de handicapverrekening) evenveel netto slagen nodig hebben voor het afronden van de hole;
= doordat de hole tijdens het spelen ervan door beide spelers gedeeld wordt;
= doordat de hole volgens de golfregels "in billijkheid gehalveerd" wordt.
In deze gevallen wordt 1/2 holepunt toegekend aan beide spelers.

Wedstrijd beslist 
Een matchplaycompetitiewedstrijd is beslist zodra één der competitors meer holepunten voorstaat dan er nog holes (van het vooraf afgesproken aantal) te spelen zijn. Zodra dat beslissingsmoment bereikt is, is de wedstrijd afgelopen. De resterende holes kunnen desgewenst “voor de lol” worden uitgespeeld, maar hebben geen invloed meer op de uitslag van de wedstrijd.

Wedstrijduitslag 
De wedstrijdscore van een matchplaycompetitiewedstrijd bevat de volgende variabele elementen:
- de naam van de winnende competitor (“x”);
- het aantal holes dat de winnende competitor vòòr stond toen de beslissing gevallen was (“delta”);
- het aantal holes dat nog te spelen was toen de beslissing gevallen was (“rest”);
- het vooraf afgesproken aantal holes (“n”).
De officiële wedstrijdscore wordt vanuit winnaarsperspectief genoteerd en luidt: “x” wint: ”delta” & “rest” (“n”).
De wedstrijdscore kan ook vanuit het perspectief van de verliezende competitor (“y”) worden opgeschreven en luidt dan: “y” verliest: “delta”  & “rest” (“n”).
In het speciale geval dat de wedstrijd gelijk eindigt (beide spelers hebben evenveel holepunten behaald), wordt de officiële notatie ingekort tot “AS” (“n”).

Het gemiddelde van “delta” en “rest” wordt als afgeleid holepuntensaldo (ahps) vastgelegd van de wedstrijd: voor de winnende speler telt dit positief mee en voor de verliezende speler negatief.

Voorbeeld:
- De bovengenoemde matchplaystrijd tussen heren A en B wordt op hole 8 beslist door een fraaie parputt van A. A komt na hole 8 2 holes voor, terwijl er nog maar 1 hole te spelen is. De wedstrijduitslag wordt: A wint: 2 & 1 (9).
Het afgeleid holepuntensaldo (ahps) van deze wedstrijd is 1,5; om precies te zijn +1,5 voor A en -1,5 voor B.
- In de bovengenoemde matchplaystrijd tussen heren A en B wint  B met een chip-in bogey de laatste hole, waardoor de wedstrijd na hole 9 onbeslist blijft. De wedstrijduitslag wordt: 0 & 0 (9) of korter: AS (9).
ahps van deze wedstrijd is 0 voor beide spelers.

NB: Indien één (“x”) resp. twee (“x”, “y”) van de competitors tijdens een wedstrijd volgens de golfregels de straf "diskwalificatie" oplopen dan verliezen deze spelers de wedstrijd reglementair (de wedstrijdscore wordt “x” verliest: 1 & 0 (“n”) resp. “x” en “y” verliezen: 1 & 0 (“n”); “n” heeft hierin de waarde van de hole waarop de diskwalificatiestraf werd uitgedeeld).

Invullen scorekaart
Tijdens en na elke wedstrijd moeten op de scorekaarten ook de matchplayspecifieke gegevens volledig ingevuld worden: winst/verlies/gelijk per hole, officiële wedstrijdscore volgens notatie hierboven.

Verwerken scores
Om mee te tellen voor de matchplaycompetitie moet de wedstrijdscore (incl. plaats en tijd van spelen!) tijdig aan de evenementencommissie worden gemeld. De in detail ingevulde scorekaarten dienen ten bewijze van de gemelde wedstrijdscore z.s.m. aan de evenementencommissie ter hand te worden gesteld.

NB1: "Tijdig" wil zeggen zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk vòòr de gestelde eindtermijn van de speelronde.

NB2: Te laat ingeleverde of niet juist ingevulde kaarten tellen niet mee voor de matchplaycompetitie.

*** Competitie ***

Aanmelding
Men geeft zich op voor de matchplaycompetitie door het vooraf aan de competitie verspreide inschrijvingsformulier terug te sturen naar de evenementencommissie.

Publicatie
Competitiestanden zullen via de website http://www.gcaaportal.nl/ gepubliceerd worden.

Beoogd aantal matches
Van de uiteindelijke winnaar van de matchplaycompetitie wordt verwacht dat hij minimaal 6, maar liever 7 competitiematches op de baan heeft gespeeld. Voorziet de wedstrijdleiding dat het minimum aantal door (reglementair voor een volgende ronde gekwalificeerde) spelers niet meer kan worden gehaald, dan is zij gerechtigd tussen de reguliere rondes door (!) matches in te lassen, zodat deze spelers alsnog aan hun quotum komen.

--- a. Poulefase ---

Planning
De poulefase wordt in 1 of 2 rondes afgewerkt aan het begin van de matchplaycompetitie.

Poulegrootte
De evenementencommissie zal spelers indelen in poules van 3 of meer personen. 

Plaatsingscriteria 
* Buiten de beschermde spelers worden de overige spelers vrij in de poules ingeloot.
* Minimaal 4 spelers krijgen een beschermde positie en komen niet bij elkaar in de poule. Het maximum aantal beschermde posities is gelijk aan het aantal poules.
* De beschermde posities worden toebedeeld aan de beste GCAA-matchplayers van het afgelopen jaar, eventueel verder aangevuld met de laagste deelnemende AAB-handicappers. De eerste 4 plekken zijn in principe voor de top-4 (halve-finalisten) van het vorige matchplayseizoen.

Speeltermijn
Na bekendmaking van de poule dienen alle rondewedstrijden binnen de door de evenementencommissie vastgestelde termijn te worden gespeeld. 
* Alle spelers uit een poule spelen één keer tegen elkaar.
* Deelnemers maken zelf de afspraak voor het spelen van hun wedstrijd (telefoonnummers en e-mail-adressen zullen worden bekend gemaakt).

Aantal holes
Een matchplaycompetitiewedstrijd wordt in de poulefase naar keuze over 9 of 18 holes gespeeld.

Puntentelling
 Voor elke al dan niet gespeelde wedstrijd in de pouleronde worden wedstrijdpunten uitgedeeld:
* De winnaar van een gespeelde wedstrijd krijgt 5 wedstrijdpunten, de verliezer krijgt 1 wedstrijdpunt.
* Bij gelijkspel (beide spelers evenveel holepunten) in een gespeelde wedstrijd krijgen beide spelers 3 wedstrijdpunten.

NB Reglementaire nederlagen:
* Indien een speler om welke reden dan ook aangeeft een wedstrijd niet (volledig of tijdig) te willen of kunnen spelen dan verliest deze speler de wedstrijd reglementair en ontvangt 0 wedstrijdpunten. De wel-welwillende tegenstander “x” krijgt 2 wedstrijdpunten (de wedstrijdscore wordt “x” wint: 1 & 0 (“n”); “n” heeft hierin de waarde van het aantal wèl gespeelde holes).
* Indien beide spelers “x” en “y” beslissen een vastgestelde wedstrijd niet volledig en tijdig af te werken worden beide spelers reglementair als verliezer van die wedstrijd aangemerkt en ontvangen beiden 0 wedstrijdpunten (de wedstrijdscore wordt “x” en “y” verliezen: 1 & 0 (“n”); “n” heeft hierin de waarde van het aantal wèl gespeelde holes). 
* Indien één  (“x”) resp. twee  (“x”, “y”) van de competitors tijdens een wedstrijd volgens de golfregels de straf "diskwalificatie" oplopen verliezen deze spelers de wedstrijd en ontvangen 0 wedstrijdpunten (de wedstrijdscore wordt “x” verliest: 1 & 0 (“n”) resp. “x” en “y” verliezen: 1 & 0 (“n”); “n” heeft hierin de waarde van de hole waarop de diskwalificatiestraf werd uitgedeeld).

Ranglijst
De eindrangschikking in de poule wordt gebaseerd op de behaalde wedstrijdpunten aan het einde van de pouleronde door spelers die minimaal "5*aantal pouledeelnemers" holes in de pouleronde hebben gespeeld (spelers met minder gespeelde holes worden niet geklasseerd).

Voorbeeld:
Een eerste-ronde-poule bestaat uit 5 spelers. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de volgende ronde dient elke speler minimaal 5*5=25 holes te spelen. Praktisch betekent dit de speler 27 holes moet lopen, immers het eerste veelvoud van 9 holes boven 25 is 27.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten van meerdere spelers in die poule na afloop van de eerste ronde worden spelers die minimaal 10*5=50 holes (eerstvolgende veelvoud van 9 holes => 54 holes) hebben gespeeld geklasseerd boven spelers die minder dan 50 holes hebben gespeeld.

NB1 Indien twee of meer spelers evenveel wedstrijdpunten behalen in een poule dan gelden de volgende criteria successievelijk als beslissend: 
* het totaal aantal gespeelde holes in de pouleronde, voorzover boven de drempelwaarde "10*aantal pouledeelnemers" ("boven drempelwaarde" wint van "onder drempelwaarde");
* het gewogen ahps van alle wedstrijdscores (hoger positief saldo wint);
gewogen wil zeggen dat het ahps van <18-holes-wedstrijden (in principe 9, maar kan afwijken bij afgebroken wedstrijden) met 1,5 wordt vermenigvuldigd om te kunnen vergelijken met het saldo van 18-holes-wedstrijden
* het onderlinge resultaat;
* de handicap tijdens de onderlinge wedstrijd (hoog wint van laag);
* de gemiddelde handicap tijdens de speelronde (hoog wint van laag).

NB2 Dezelfde criteria (m.u.v. onderling resultaat en handicap tijdens onderlinge wedstrijd) gelden ook om spelers die op dezelfde plek in verschillende poules zijn geëindigd te vergelijken.

Kwalificatie
De best geklasseerde spelers per poule (aantal afhankelijk van aantal inschrijvingen en poulegrootte) gaan door naar de volgende ronde en zullen door de evenementencommissie volgens het vastgestelde schema worden ingedeeld, de overige spelers vallen af.

--- b. Afvalronde---

Planning
De afvalfase wordt in 1 t/m 4 rondes gespeeld na de poulefase.

Grootte
Elke afvalronde (evt. 1/8, 1/4, 1/2 , troostfinale en 1/1 finale) bestaat uit een 2-macht aantal spelers (2, 4, 8, ...)  die volgens het sudden death-systeem tegen elkaar spelen. De evenementencommissie zal spelers tegen elkaar indelen.

Plaatsingscriteria
* Poulewinnaars spelen in de eerste afvalronde niet tegen elkaar, maar tegen een nummer 2 of 3 uit een andere poule.
* Nummers 2 uit een poule spelen in de eerste afvalronde of tegen een poulewinnaar of tegen een andere nummer 2.
* Nummers 3 uit een poule spelen in de eerste afvalronde tegen een poulewinnaar.
* Poulewinnaars worden in volgende afvalrondes zoveel/zolang mogelijk uit elkaar gehouden. Verlopen de afvalrondes zonder verrassingen dan zouden er in halve finale en finale alleen poulewinnaars over moeten blijven.
* Spelers die elkaar in de poule al hebben getroffen kunnen elkaar in de afvalrondes niet vòòr de halve finale opnieuw tegenkomen, liever pas in de finale.

Speeltermijn
Na bekendmaking van de paringen dienen de wedstrijden per afvalronde binnen de door de evenementencommissie vastgestelde termijn te worden gespeeld.

Aantal holes
Een matchplaycompetitiewedstrijd wordt in de afvalfase over 18 holes gespeeld. Bij uitzondering kan na toestemming van de evenementencommissie over 9 holes worden gespeeld.

Winst/Verlies
De winnaar is diegene die het onderlinge treffen wint.
Eindigen beide spelers na alle afgesproken gespeelde holes gelijk, dan dient er een play-off te worden gespeeld over 1 of meer holes (totdat er wel een beslissing is gevallen).

Playoff-holes
Als playoff-holes kunnen alle zojuist gespeelde holes van de 18 holes wedstrijdlus gekozen worden. Het is niet de bedoeling de playoff-holes op een andere lus af te werken (maar niet verboden). 

Bij de keuze welke holes als extra holes zullen fungeren moet rekening gehouden worden met zowel de SI-waardes van de holes als met de te verrekenen slagen tussen de spelers (over 18 holes). Dezelfde handicapverrekening f die al gold voor de reguliere 18 holes, geldt ook voor de verlenging.

De te spelen extra holes moeten "eerlijk" gekozen worden; in bijgaande tabel wordt daartoe bij bekende verrekening over 18 holes  (van de voor de verlenging gekozen wedstrijdlus) aangegeven of op een verlengingshole wel of geen verrekening moet plaatsvinden. Kies de eerste drie verlengingsholes zo dat de SI van elke hole bij de tabel aansluit:

  verrekening 18 holes verr. hole 19 verr. hole 20 verr. hole 21 verrekening in verlenging
(eerste 3 holes)
vb Hoge Dijk
  0-2 0 0 0 0 1, 2, 3
  3-5 0 0 1 1 13, 14, 15
  6-8 0 1 0 1 4, 5, 6
  9-11 0 1 1 2 16, 17, 18
  12-14 1 0 1 2 11, 12, 13
  15-17 1 1 1 3 7, 8, 9
  18-20 1 1 1 3 1, 2, 3
  21-23 1 1 2 4 13, 14, 15
  24-26 1 2 1 4 4, 5, 6 
  27-29 1 2 2 5 16, 17, 18
  30-32 2 1 2 5 11, 12, 13
  33-35 2 2 2 6 7, 8, 9

Zorg er bij voorkeur voor dat de geselecteerde 3 holes enigszins op elkaar aansluiten op de voor de verlenging gekozen wedstrijdlus (zie de laatste kolom van de tabel voor een Hoge Dijk-voorbeeld).

Is na de derde hole nog steeds geen beslissing gevallen, vervolg dan de verlenging (ad infinitum...) op de andere holes van die lus; er is dan geen "eerlijkheidstoets" meer.

Bij de eerste niet-gehalveerde hole in de verlenging is de match logischerwijs ten einde.

NB Indien een speler om welke reden dan ook aangeeft een wedstrijd niet (volledig of tijdig) te willen of kunnen spelen dan verliest deze speler de wedstrijd reglementair (de wedstrijdscore wordt 0-0). De wel-welwillende tegenstander “x” wint en de uitslag wordt: “x” wint: 1 & 0 (“n”); “n” heeft hierin de waarde van het aantal wèl gespeelde holes.

Kwalificatie
Vanuit afvalrondes vòòr de finale gaan de winnaars door naar de volgende afvalronde.

Kampioen
Winnaar van de competitie is de winnaar van de finale.

Masters-kwalificatie
Voor het eerstvolgende masterstoernooi na afloop van de competitie plaatsen zich de 4 halve-finalisten van het matchplayseizoen.

[v22-1a]