Reglement teamcompetitie

*** Afzonderlijke wedstrijd ***

 

Algemeen

- Het algemene wedstrijdreglement van de Golfclub ABN AMRO Amsterdam is geldig.

 

Baan

Een teamcompetitiewedstrijd wordt gespeeld op een door de evenementencommissie vastgestelde baan, in principe één van de 9-holes-wedstrijdlussen van de Hoge Dijk, Amsterdam Zuidoost. Vervangende wedstrijden kunnen elders worden gespeeld.

 

Wedstrijdformule

Tijdens een teamcompetitiewedstrijd spelen 2 spelers uit een team een spelvorm volgens het wedstrijdformaat team-matchplay tegen 2 spelers uit een ander team over 9 holes. Zie voor de mogelijke spelvormen bijlage I.

 

Teekeuze

Door alle spelers van de 2 teams (dames of heren) wordt (op alle holes) van dezelfde kleur tee gespeeld. Deze kleur tee wordt vooraf door de evenementencommissie vastgesteld. Is een vastgestelde teekleur op de dag van de wedstrijd onbeschikbaar, dan wordt afgeslagen van de naasthogere tee (b.v. blauw => geel); is die niet beschikbaar, dan wordt afgeslagen van de naastlagere tee (b.v. wit => geel).

 

Handicapverrekening

Alle spelers moeten tijdens het spelen van de teamcompetitie gebruik maken van hun actuele AAB-exact handicap van de gekozen teekleur.

Het verschil tussen de AAB-playing handicaps van beide teams op de baan(lus) waar gespeeld wordt dient te worden verrekend, afhankelijk van de spelvorm.

 

NB Dames van witte tees: dames mogen volgens NGF niet officieel van wit (backtee heren) spelen. Indien in de teamcompetitie toch door iedereen van wit gestart moet worden geldt voor dames dat zij als playing handicap exact 1 slag hoger moeten aanhouden dan hun (wél gepubliceerde) playing handicap vanaf de gele tees (medaltee heren).

 

*** individueel

 In de spelvormen waarbij van begin tot einde met twee ballen per team wordt gespeeld (FBB, FAB, FWB), dienen individuele handicaps te worden gebruikt. De individuele playing handicaps worden met 90 of 100% verrekend om een zo “eerlijk” mogelijke wedstrijd te creëren. Zie bijlage II voor de details.

 

*** team

 In de spelvormen waarbij geheel of gedeeltelijk met een enkele bal per team wordt gespeeld (TS, KS, Fs, Gs, AGs, CGs), dienen teamhandicaps te worden gebruikt. De team-playing handicaps worden met 100% verrekend om een zo “eerlijk” mogelijke wedstrijd te creëren. Zie bijlage II voor de details.

 

Puntentelling

Per hole van een teamcompetitiewedstrijd kan een team (vanwege het matchplay-wedstrijdformaat) 0, 1/2 of 1 holepunt behalen.

 

* Een hole wordt door een team gewonnen in de volgende gevallen:

= doordat het team de hole in minder netto slagen (= bruto slagen incl. strafslagen minus evt. handicapverrekening) afrondt dan het andere team;

= doordat het andere team de hole tijdens het spelen ervan opgeeft;

= doordat het andere team volgens de golfregels de straf "verlies van hole" oploopt.

 In deze gevallen krijgt het team dat de hole wint 1 holepunt toegekend. Het andere team krijgt automatisch 0 holepunten voor deze hole.

 

* Een hole wordt gehalveerd in de volgende gevallen:

= doordat beide teams (rekening houdend met de handicapverrekening) evenveel netto slagen nodig hebben voor het afronden van de hole;

= doordat de hole tijdens het spelen ervan door beide teams gedeeld wordt;

= doordat de hole volgens de golfregels "in billijkheid gehalveerd" wordt.

 In deze gevallen wordt 1/2 holepunt toegekend aan beide teams.

 

Wedstrijduitslag

Op elke gespeelde hole behalen de teams een aantal holepunten. De wedstrijdscore van een teamcompetitiewedstrijd wordt bepaald op basis van de over alle holes behaalde holepunten van alle teams.

 

NB1 Indien één of beide teams tijdens een wedstrijd volgens de golfregels de straf "diskwalificatie" oplopen dan verliest dit team de wedstrijd reglementair (zie onder "Reglementaire uitslagen").

 

Wedstrijd niet (uit)gespeeld

Indien een wedstrijd niet in volledige bezetting op het geplande moment kan worden uitgespeeld, heeft de voorkeur de wedstrijd op de baan te beslissen. We onderscheiden de volgende gevallen:

 

a) Beide teams komen niet opdagen met vooraf opgaaf van dringende reden: overspelen, zie verder onder * Overspelen *.

 

b) 1 of beide teams komen niet opdagen: no-show.

 

c) 1 of beide teams komen niet volledig of te laat opdagen:

 

   * c1 indien praktisch mogelijk (invaller gevonden, starttijd geruild of later beschikbaar) is "inhalen" (=overspelen op dezelfde wedstrijddag/-locatie) de beste optie.

 

   * c2 alternatief (als speler(s) nog 'onderweg' blijken) is "doorspelen":  

   / c2a == alle spelvormen behalve FBB == /

i alle holes (tot een maximum van 3), die gespeeld worden totdat beide teams compleet zijn:

   > als er van 1 team 1 speler ontbreekt:
       = worden gewonnen door het complete team

   > als er van beide teams 1 speler ontbreekt:
      = worden automatisch gehalveerd

 

ii alle resterende holes (minimaal dus 6), waarbij beide teams compleet zijn, tellen normaal mee.

 

Indien 3 holes zijn afgerond en er is (nog steeds) 1 speler afwezig, dan krijgt het team van die speler een gedeeltelijke no-show toebedeeld en wint het andere team reglementair de match.

Indien na 3 holes beide teams (nog steeds) 1 speler missen volgt geen sanctie. De match moet (alsnog) worden overgespeeld. Zie verder onder * Overspelen *.

 

   / c2b == spelvorm FBB == / 

i alle holes (tot een maximum van 3), die gespeeld worden totdat beide teams compleet zijn:

   > als er van 1 team 1 speler ontbreekt:
      = tellen normaal mee
(let wel op de juiste handicapverrekening, een andere speler dan verwacht kan nu de laagste-handicapper zijn)

   > als er van beide teams 1 speler ontbreekt:
      = worden automatisch gehalveerd 

 

ii alle resterende holes (minimaal dus 6), waarbij beide teams compleet zijn, tellen normaal mee
 

Indien 3 holes zijn afgerond en er is (nog steeds) 1 speler afwezig, dan krijgt het team van die speler een gedeeltelijke no-show toebedeeld; echter kan de match WEL worden uitgespeeld.
(let wel op de juiste handicapverrekening, een andere speler dan verwacht kan nu de laagste-handicapper zijn)

Indien na 3 holes beide teams (nog steeds) 1 speler missen volgt geen sanctie. De match moet (alsnog) worden overgespeeld. Zie verder onder * Overspelen *. 

 

   * c3 lukt inhalen of doorspelen niet: 

Indien 1 speler afwezig blijft, dan krijgt het team van die speler een gedeeltelijke no-show toebedeeld en wint het andere team reglementair de match.

Indien in beide teams 1 speler afwezig blijft volgt geen sanctie. De match moet worden overgespeeld. Zie verder onder * Overspelen *.

 

 

d) externe factoren

Als een wedstrijd om een uitzonderlijke reden (duisternis of onweer) niet uitgespeeld kan worden op de geplande dag, geldt het volgende:

- Indien minimaal 6 holes zijn afgerond worden de niet gespeelde holes beschouwd als zijnde gehalveerd.

- Indien minder dan 6 holes zijn afgerond dient de wedstrijd te worden overgespeeld. Zie verder onder * Overspelen *.

 

* Overspelen *

De locatie voor overspelen is een willekeurige 9-holes-wedstrijdlus (Hoge Dijk niet verplicht).
De teambezetting is weer een vrije keuze (hoeft niet gelijk te zijn aan de oorspronkelijke bezetting).
De wedstrijdvorm en teekleur is dezelfde als de oorspronkelijk geplande.

De speeltermijn van een over te spelen wedstrijd is uiterlijk binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum (mag ook vooraf aan de oorspronkelijke datum).

Bovendien moet overgespeeld worden voorafgaand aan het openingstoernooi (in geval winterteamcompetitie) dan wel slottoernooi (zomerteamcompetitie).

 

Lukt het overspelen niet onder deze voorwaarden, dan wordt dit beschouwd als een gedeeltelijke no-show voor BEIDE teams.

 

Zie voor de consequenties van een (gedeeltelijke) no-show de beschrijving van de verschillende competitiefases hieronder ("Reglementaire uitslagen").

 

Invullen scorekaart

Tijdens en na elke wedstrijd moeten op de scorekaarten ook de teamcompetitiespecifieke gegevens volledig ingevuld worden: teamnaam, spelersnamen, handicapverrekening, holepunten per hole.

 

Verwerken scores

Om mee te tellen voor de avonduitslag (en de teamcompetitie) moeten scorekaarten na afloop van de wedstrijd tijdig aan de wedstrijdcommissie worden ingeleverd. In moderne tijden is het voldoende de uitslag per match door te geven in de captains' app.

 

NB "Tijdig" wil zeggen zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk vòòr aanvang van de volgende voor de teamcompetitie meetellende wedstrijd.

 

Publicatie

De verzamelde ingeleverde scores worden op de clubportal als daguitslag gepubliceerd.

 

Matchplaymores

Om een redelijk speeltempo in de baan te garanderen voor alle spelende teams: 

- Verwacht wordt in alle spelvormen dat de teams VOORAF aan de wedstrijd vaststellen wat per hole de slagenverschillen zijn. Als beide teams op elke hole die verschillen kennen zal het in het algemeen niet nodig zijn dat beide teams elke hole volledig uitspelen (omdat de hole al eerder beslist is).

- Zodra een hole beslist is in het voordeel van 1 team raapt iedereen zijn bal op en loopt door naar de volgende hole.

- Puttjes van minder dan 30 cm worden altijd gegeven.

 

*** Competitie ***

 

Aanmelding

Men geeft zich op voor de teamcompetitie door het vooraf aan de competitie verspreide inschrijvingsformulier terug te sturen naar de evenementencommissie.

 

Teamvorming

Leden van GCAA kunnen zelf een team samenstellen met minimaal 4 spelers (allen lid van GCAA). Meer dan 4 is te adviseren, zie "Dubbele confrontatie".

Uit hun midden kiezen de teamleden een captain die als aanspreekpunt richting de wedstrijdcommissie fungeert. De captain mag geen lid zijn van bestuur of commissie binnen GCAA. Het team verzint bij inschrijving zelf een aansprekende teamnaam.

 

Meetellende wedstrijden

Voor de teamcompetitie tellen de resultaten mee van de wedstrijden zoals in het wedstrijdschema vastgelegd.

 

Afgevaardigde spelers

Een teamcompetitiewedstrijd wordt gespeeld tussen 2 afgevaardigde spelers van het ene team tegen 2 afgevaardigde spelers van een ander team. Een speler kan afgevaardigd worden om te spelen als vast teamlid of als invaller. Een invaller is een GCAA-lid (bij voorkeur NIET uit een ander competitieteam) dat door de teamcaptain aangezocht wordt om eenmalig met het team mee te spelen. 

In de beslissende/laatste finaleronde (1 of 2 matches) is een invaller niet toegestaan.

 

Wedstrijdschema

Het exacte wedstrijdschema is afhankelijk van het aantal beschikbare data en het aantal ingeschreven teams.

Het wedstrijdschema wordt voor aanvang van de competitie gepubliceerd.

Het volledige schema bevat data, starttijden, spelvorm, teekleur en paring voor alle (nog) te spelen competitierondes.

 

Uitval competitieronde

In uitzonderlijke gevallen (baan dicht of zeer slecht weer) kan het voorkomen dat een volledige ronde wordt afgelast. Indien deze afgelasting uitgaat van de evenementencommissie zal deze dit ruim vòòr geplande aanvang van de wedstrijd aan de teams laten weten.

Zo snel mogelijk na de afgelaste ronde zal de evenementencommissie communiceren of, en zo ja hoe, deze wordt ingehaald.

 

Masters-kwalificatie

Voor het eerstvolgende masterstoernooi na afloop van de competitie (zomer dan wel winter) plaatsen zich de volgende teamleden:

- maximaal 4 vaste teamleden uit het hoogstgeëindigde team, die persoonlijk min. aum/3 matches voor hun team in de baan hebben meegespeeld (waarbij in elk van die matches op basis van de holescore over min. 6 holes een uitslag kon worden vastgesteld) en/of die persoonlijk min. 6 wedstrijdpunten tijdens matches voor hun team in de baan hebben behaald (waarbij in elk van die matches op basis van de holescore over min. 6 holes een uitslag kon worden vastgesteld). 

- indien er meer dan 8 teams mee hebben gedaan aan de competitie die (gemiddeld) meer dan 10 matches hebben gespeeld dan plaatst ook het 2e hoogstgeëindigde team zich, onder dezelfde verdere detailvoorwaarden.

Hierbij is aum/3 het aantal ingeroosterde EN daadwerkelijk (uit)gespeelde matches van het desbetreffende team in de competitie, gedeeld door 3 en rekenkundig afgerond (reglementaire uitslagen en matches over minder dan 6 holes tellen hierbij dus NIET mee).

 

Zijn er meer kandidaten per team dan plaatsen, dan beslist de teamcaptain over geplaatsten uit zijn team.

 

Voorbeeld: In een zomerteamcompetitie met 11 teams eindigen de teams “Bloedhonden” en “Ballenwegs” op de bovenste twee plaatsen. “Bloedhonden” heeft totaal 11x gespeeld en alle wedstrijden op de baan beslist; “Ballenwegs” moest 14x opkomen, maar heeft 1 van die 14 wedstrijden reglementair gewonnen (no-show tegenstander). Het minimum aantal voor de masters benodigde matches aum/3 is nu voor Bloedhonden 11/3=>4 en voor Ballenwegs 13/3=> (ook) 4.

 

Publicatie

Competitiestanden zullen via de website http://www.gcaaportal.nl/ gepubliceerd worden.

 

--- a. Poulefase ---

 

Planning

De poulefase wordt in 1 (voorronde) of 2 rondes (voorronde, finaleronde) afgewerkt aan het begin van de teamcompetitie.

 

Poulegrootte

De evenementencommissie zal teams indelen in 1 of 2 poules.

 

Wedstrijdschemavarianten

- Bij indeling in 1 poule (typisch voorronde) wordt gespeeld volgens een round robin schema, waarin alle teams (bijna) 1x tegen elkaar spelen.

- Indien er meer dan 6 deelnemende teams zijn in de competitie kan (in de finaleronde) een winnaars- en een verliezerspoule worden gedefinieerd met beiden grofweg de helft van het originele aantal teams.

 

Puntentelling

Voor elke al dan niet gespeelde wedstrijd in de poulefase worden wedstrijdpunten uitgedeeld:

* Het winnend team van een gespeelde wedstrijd krijgt 2 wedstrijdpunten, het verliezend team krijgt 0 wedstrijdpunten.

* Bij gelijkspel (beide teams evenveel holepunten) in een gespeelde wedstrijd krijgen beide teams1 wedstrijdpunten.

 

In geval van een 2e pouleronde is het mogelijk dat er voorafgaand aan de start van die 2e ronde al wedstrijdpunten worden toegekend aan de teams (om de prestaties uit de 1e ronde te laten doorklinken).

Hiervoor wordt ofwel een verrekening gemaakt op basis van de klassering in de 1e pouleronde ofwel een verrekening op basis van de behaalde wedstrijdpunten in de 1e pouleronde.

 

NB Reglementaire uitslagen:

* Diskwalificatie: reglementaire 5-4 nederlaag;

* Volledige no-show: 2 wedstrijdpunten in mindering en reglementaire 5-4 nederlaag;

* Gedeeltelijke no-show: 1 wedstrijdpunt in mindering; indien helemaal niet gespeeld: reglementaire 5-4 nederlaag

 

* Overspelen *

Aanvullend aan de algemene regel geldt voor een over te spelen laatste poulewedstrijd (indien de competitie na de poulefase nog verder gaat met een poulefase of afvalronde) dat de speeltermijn daarvoor ook begrensd wordt door de datum van de eerste serie matches in de volgende ronde.

Is na de poulefase GEEN vervolg gepland (omdat de competitie afgelopen is) dan is het niet toegestaan de op de laatste speeldag geplande matches "over te spelen", c.q. naar voren of achteren te verplaatsen! 

 

Ranglijst

De eindrangschikking in de poule wordt gebaseerd op de behaalde wedstrijdpunten aan het einde van de pouleronde.

 

NB Indien twee of meer teams in wedstrijdpunten gelijk staan in de competitie dan gelden de volgende criteria successievelijk als beslissend:

* het holepuntensaldo van alle wedstrijdscores;

* de wedstrijdpunten in onderlinge wedstrijden;

* het holepuntensaldo in onderlinge wedstrijden.

 

Kwalificatie

Op basis van de ranglijst zullen de teams door de evenementencommissie in een volgende ronde worden ingedeeld volgens het vastgestelde schema.

 

Kampioen

Winnaar van de competitie (indien geen afvalfase gespeeld wordt) is het hoogstgeëindigde team in de laatst verspeelde poule gedurende de competitie.

 

--- b. Afvalronde ---

 

Planning

De afvalfase kan in 1, 2 of 3 rondes gespeeld worden na 1 voorronde van de poulefase.

 

Grootte

Elke afvalronde (evt. ¼ , ½ en 1/1 finale) bestaat uit 2 t/m 6 teams die volgens het sudden death-systeem tegen elkaar spelen. De evenementencommissie zal teams tegen elkaar indelen op basis van de klassering uit de afgelopen voorronde.

 

Wedstrijdschemavarianten

(nr.1 = hoogstgeëindigde ploeg uit voorronde etc.)

 

Bij 6 teams:

kwartfinale: (i) nr. 3 – nr. 6; (ii) nr. 4 – nr. 5

halve finale: (I) nr. 1 – winn (ii); (II) nr. 2 – winn (i)

finale: (1e/2e) winn (I) - winn (II);  (3e/4e) verl (I) – verl (II); (5e/6e) verl(i) - verl(ii)

 

Bij 5 teams: nr. 1 is vrij tot aan de finale!

kwartfinale: (i) nr. 2 – nr. 5; (ii) nr. 3 – nr. 4 

halve finale: (I) winn (i) – winn (ii)

finale: (1e/2e) nr.1 - winn (I)

 

Bij 4 teams:

halve finale: [I] nr. 1 – nr. 4; [II] nr. 2 – nr. 3

finale: (1e/2e) winn [I] - winn [II]; (3e/4e) verl [I] - verl [II]

 

Bij 3 teams:

halve finale: [I] nr. 2 – nr. 3

finale: nr. 1 - winnaar (I)

 

Bij 2 teams:

finale: nr. 1 - nr. 2

 

Indien er meer dan 6 deelnemende teams zijn in de competitie kan een winnaars- naast een verliezersafvalronde worden gedefinieerd met in beide afvalrondes grofweg de helft van het originele aantal teams.

 

Dubbele confrontatie

Het is mogelijk dat voor 1 of meerdere van de afvalrondes twee gelijktijdige of na elkaar te spelen matches worden ingepland. Dit geldt typisch voor de finale.

NB Bij zo'n gelijktijdige dubbele confrontatie moeten er op het geplande moment 4 spelers per team beschikbaar zijn om te spelen (elk deelnemend team moet hierop voorbereid zijn!).

 

Winst/Verlies

De winnaar is het team dat het onderlinge treffen wint. Bij een dubbele confrontatie worden de beide scores opgeteld. Eindigen beide teams na de gespeelde holes gelijk, dan wint het team dat in de voorafgaande pouleronde hoger geeindigd is.

 

NB Reglementaire uitslagen:

* Diskwalificatie, volledige of gedeeltelijke no-show: Reglementaire 6-3 nederlaag

 

* Overspelen *

Aanvullend aan de algemene regel geldt voor een over te spelen afvalrondewedstrijd dat de speeltermijn daarvoor ook begrensd wordt door de datum van de volgende geplande afvalronde. Lukt het beide teams niet binnen de speeltermijn tot een speeldatum te komen, dan zal de evenementencommissie loten om een winnaar te bepalen.

Is na de afvalronde GEEN vervolg gepland (omdat de competitie afgelopen is), dan is het in principe niet toegestaan de op de laatste speeldag geplande matches "over te spelen", c.q. naar voren of achteren te verplaatsen.

 

Kwalificatie

Vanuit afvalrondes vòòr de finale gaan de winnende teams door naar de volgende afvalronde.

 

Kampioen

Winnaar van de competitie is de winnaar van de finale.

 

***

 

BIJLAGE I Spelvormen

 

Fourball Better Ball (FBB) - *** individueel

Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Elk teamlid noteert na uitholen zijn bruto score en trekt eventueel te verrekenen slagen af om zijn netto score te bepalen. De teamscore wordt op elke hole bepaald door de laagste netto score van de teamleden.

 

Fourball Average Ball (FAB) - *** individueel

Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Elk teamlid noteert na uitholen zijn bruto holescore en trekt eventueel te verrekenen slagen af om zijn netto holescore te bepalen. De teamscore wordt op elke hole bepaald door de gemiddelde netto holescore van de teamleden (onafgerond, kan op 0,5 eindigen!).

 

Fourball Worse Ball (FWB) - *** individueel

Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Elk teamlid noteert na uitholen zijn bruto holescore en trekt eventueel te verrekenen slagen af om zijn netto holescore te bepalen. De teamscore wordt op elke hole bepaald door de hoogste netto score van de teamleden. 

 

NB0 De hole wordt in FWB wel gewonnen door de LAAGSTE "hoogste netto score" van beide teams!

 

{alle soorten} Scramble (TS) - *** team

Beide teamleden slaan af en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De gekozen bal wordt naar keuze door de speler die hem naar die plek had toegeslagen OF gespeeld zoals hij ligt OF geplaatst (zie NB1). De tweede speler plaatst zijn bal in de buurt van de gekozen bal (zie NB1), Na de tweede slag van beide spelers wordt wederom gekozen welke bal de beste ligging heeft (zonder beperkende voorwaarde) en één of beide teamspelers plaatsen hun bal weer onder dezelfde voorwaarden, enz. Zo wordt doorgespeeld tot de bal uitgeholed is.

Als een speler na een gemiste of korte slag onmiddellijk zijn bal, vanaf de positie (x) waar hij dan ligt, nogmaals wegslaat betekent dat automatisch dat die bal is aangewezen als "gekozen bal", de teamkeuze is dan impliciet gemaakt. Zijn medespeler moet zijn slag dan ook vanaf positie (x) doen.


NB1 Plaatsen: Een te plaatsen bal moet worden geplaatst binnen een HALVE clublengte van de ligplaats van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole) en onder dezelfde baanomstandigheden, d.w.z. als de gekozen bal in de rough/bunker ligt, dan moet de te plaatsen bal ook in de rough/bunker liggen. Op de greens moet geplaatst worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole)

 
NB2 Beste ligging: Wat de “beste ligging” is, is bij elke bal weer aan het team zelf om te bepalen, mede afhankelijk van de positie van het andere team. De gekozen bal hoeft niet perse de bal het dichtst bij de hole te zijn (ook niet als één of beide ballen op de green liggen) en hoeft zelfs niet de bal met de minste slagen te zijn!

***
Bijzonderheden/beperkingen per SOORT scramble:


*** Texas Scramble (TS)
In Texas Scramble moeten over 9 holes van beide spelers minimaal 4 afslagen aangewezen worden als “gekozen bal”.
Na afloop van elke hole moet daarom worden vastgelegd (op de scorekaart) wiens afslag op de net gespeelde hole gekozen is. 


*** Kansas Scramble (KS)
Conform de algemene scramble-regel komen vanaf de afslag tot dat het team de green heeft bereikt, steeds BEIDE teamballen in aanmerking om tot "gekozen bal" te worden gepromoveerd.

In Kansas Scramble moet dan, zodra de bal...

a)     op de green (van de te spelen hole) ligt;
OF (alléén in geval er op wintergreens gespeeld wordt)
b)     binnen 7 meter van de vlag (van de te spelen hole) ligt...

één speler van het team worden aangewezen als "teamputter" die voor zijn team die hole verder (alleen) moet uitspelen (zolang nog steeds aan a) of b) wordt voldaan). 

In Kansas Scramble moeten over 9 holes beide spelers minimaal 4x "teamputter" zijn.
Na afloop van elke hole moet daarom worden vastgelegd (op de scorekaart) wie de teamputter op de net gespeeld hole was. 

Als er op een hole onverhoopt niemand van het team hoeft te putten (omdat de hole al voortijdig beslist is of omdat van buiten de green uitgeholed wordt) dan is het toch verplicht om een teamputter op die hole aan te wijzen, vòòrdat op de volgende hole wordt afgeslagen. Puttbeurten kunnen dus niet worden opgespaard.


*** Arkansas Scramble (AS)
In Arkansas Scramble mag op elke hole in principe maar 1 speler per team afslaan!
Alleen indien evident is dat deze eerste afslag een echt slecht resultaat had (ligging diep in het bos, in het water of out-of-bounds) dan mag op maximaal 2 van de 9 holes de medespeler ook afslaan.
De laatste afslag die op een hole per team is gemaakt wordt automatisch de "gekozen bal" (daar is geen discussie over).

Conform de algemene scramble-regel komen daarna, vanaf de tweede slag tot de laatste putt op een hole, steeds BEIDE teamballen in aanmerking om tot "gekozen bal" te worden gepromoveerd.

In Arkansas Scramble moeten over 9 holes van beide spelers minimaal 4 afslagen aangewezen worden als “gekozen bal”.
Na afloop van elke hole moet daarom worden vastgelegd (op de scorekaart) wiens afslag op de net gespeelde hole gekozen is. 


*** Oklahoma Scramble (OS)
Oklahoma Scramble is een combinatie van Arkansas Scramble en Kansas Scramble:

In Oklahoma Scramble mag op elke hole in principe maar 1 speler per team afslaan!
Alleen indien evident is dat deze eerste afslag een echt slecht resultaat had (ligging diep in het bos, in het water of out-of-bounds) dan mag op maximaal 2 van de 9 holes de medespeler ook afslaan.
De laatste afslag die op een hole per team is gemaakt wordt automatisch de "gekozen bal" (daar is geen discussie over).

Conform de algemene scramble-regel komen daarna, vanaf de tweede slag tot dat het team de green heeft bereikt, steeds BEIDE teamballen in aanmerking om tot "gekozen bal" te worden gepromoveerd.

In Oklahoma Scramble moet dan, zodra de bal...

a)     op de green (van de te spelen hole) ligt;
OF (alléén in geval er op wintergreens gespeeld wordt)
b)     binnen 7 meter van de vlag (van de te spelen hole) ligt...

de "ANDERE" speler van het team (van wie NIET de afslag gekozen was op deze hole) worden aangewezen als "teamputter" die voor zijn team die hole verder (alleen) moet uitspelen (zolang nog steeds aan a) of b) wordt voldaan). 

Als er op een hole onverhoopt niemand van het team hoeft te putten (omdat de hole al voortijdig beslist is of omdat van buiten de green uitgeholed wordt) dan is toch automatisch de "ANDERE" speler van het team de teamputter geweest.

In Oklahoma Scramble moeten over 9 holes van beide spelers minimaal 4 afslagen aangewezen worden als “gekozen bal”.
Na afloop van elke hole moet daarom worden vastgelegd (op de scorekaart) wiens afslag op de net gespeelde hole gekozen is. 

***

Foursome (Fs) - *** team

Eén speler van een team slaat af en met zijn bal wordt de hole vervolgens beurtelings (om en om) uitgespeeld. De tweede slag doet de andere speler, bij de derde slag is de eerste speler weer aan de beurt etc. Op de volgende hole slaat de “andere” speler af, d.w.z. speler 1 slaat af op de oneven holes en speler 2 op de even holes!

 

NB5 Strafslagen: Strafslagen tellen niet mee in het bepalen van de volgorde.

Vb. speler 1 slaat zijn afslag in het water, daarna is sowieso speler 2 aan de beurt (opnieuw vanaf de tee of een drop nemend), liggend voor “3”.

 

NB6 Provisioneel: Elke eventueel verloren of out-of-bounds liggende bal mag gevolgd worden door een provisionele bal (te slaan door de teamgenoot van de speler van de oorspronkelijke bal). Zodra de oorspronkelijke bal aangetroffen wordt, mag niet verder gespeeld worden met de provisionele bal. Wordt de provisionele bal als bal in spel gekozen, dan geldt logischerwijs weer dat de teamgenoot van de speler van de provisionele bal de volgende slag doet met die bal.

 

Greensome (Gs) - *** team

Beide spelers van een team slaan af. Vervolgens wordt door het team een keuze gemaakt voor 1 van de 2 ballen, met de bal met de beste ligging wordt daarna de hole beurtelings uitgespeeld. De volgende slag wordt gedaan door de speler die de gekozen bal NIET (als laatste) heeft geslagen.

 

NB7 Beste ligging: zie NB2 hierboven

 

NB8 Strafslagen: Strafslagen tellen niet mee in het bepalen van de volgorde of het moment dat één bal gekozen moet worden. Vb. speler 1 slaat zijn afslag in het water, speler 2 op de fairway. Bij de 2e slag heeft het team de keuze tussen de bal van speler 2 (te spelen door speler 1 voor “3”) en de bal van speler 1 (te spelen door speler 2 voor “2”). Eén van die ballen mag gespeeld worden.

 

NB9 Tellen: Er MOET een keuze gemaakt worden voor 1 bal na het doen van de beide 1e slagen, vanaf dat moment wordt verder geteld uitgaande van de “tussenstand” van de gekozen bal (incl. evt. strafslagen). Als eenmaal een 2e slag met een bal gedaan wordt, wordt die bal beschouwd als gekozen teambal.

 

NB10 Provisioneel: Zie NB6 hierboven

 

 

Australian Greensome (AGs) - *** team

Beide spelers van een team slaan af. De tweede slag doen beide spelers met de bal van de partner en daarna wordt een keuze gemaakt voor 1 van de 2 ballen: met de bal met de beste ligging wordt daarna de hole beurtelings uitgespeeld. De volgende slag wordt gedaan door de speler die de gekozen bal NIET (als laatste) heeft geslagen.

 

NB11 Beste ligging: zie NB2 hierboven

 

NB12 Strafslagen: Strafslagen tellen niet mee in het bepalen van de volgorde of het moment dat één bal gekozen moet worden. Vb. speler 1 slaat zijn afslag in het water, speler 2 op de fairway. Bij de 2e slag ligt speler 1 (met de oorspronkelijke bal van speler 2) dan voor “2”, speler 2 echter voor “3”. Beiden mogen die 2e slag nog maken.

 

NB13 Tellen: Er MOET een keuze gemaakt worden voor 1 bal na het doen van de beide 2e slagen, vanaf dat moment wordt verder geteld uitgaande van de “tussenstand” van de gekozen bal (incl. evt. strafslagen). Als eenmaal een 3e slag met een bal gedaan wordt, wordt die bal beschouwd als gekozen teambal.

 

NB14 Provisioneel: Bij de 1e slag mag elke eventueel verloren of out-of-bounds bal gevolgd worden door een provisionele bal (te slaan door de teamgenoot van de speler van de oorspronkelijke bal); bij de 2e slag geldt echter dat maximaal 1 provisionele bal door het team mag worden geslagen en dat alleen als BEIDE 2e slagen mogelijk verloren of out of bounds liggen. Zodra minimaal 1 oorspronkelijke bal aangetroffen wordt, mag niet verder gespeeld worden met de provisionele bal. Wordt de provisionele bal als bal in spel gekozen, dan geldt logischerwijs weer dat de teamgenoot van de speler van de provisionele bal de volgende slag doet met die bal.

 

Canadian Greensome (CGs) - *** team

Beide spelers van een team slaan af. De tweede slag doen beide spelers met de eigen bal en daarna wordt een keuze gemaakt tussen de 2 ballen: met de bal met de beste ligging wordt daarna de hole beurtelings uitgespeeld. De volgende slag wordt gedaan door de speler die de gekozen bal NIET (als laatste) heeft geslagen.

 

NB15 Beste ligging: zie NB2 hierboven

 

NB16 Strafslagen: Strafslagen tellen niet mee in het bepalen van de volgorde of het moment dat één bal gekozen moet worden. V.b. speler 1 slaat zijn afslag in het water, speler 2 op de fairway. Bij de 2e slag ligt speler 1 dan voor “3”, speler 2 echter voor “2”. Beiden mogen die 2e slag nog maken.

 

NB17 Tellen: zie NB13 hierboven.

 

NB18 Provisioneel: zie NB14 hierboven.

 

 

***

 

BIJLAGE II Handicapverrekening

 

 

>>>>>>>>>> Fourball Better Ball + Fourball Worse Ball <<<<<<<<<<

 

>> 90% verrekening van individuele playing handicaps (t.o.v. laagste indiv. plhcp van de flight)

-- afronding op geheel aantal slagen

 

>>>>>>>>>> Fourball Average Ball <<<<<<<<<<

 

>> 100% verrekening van individuele playing handicaps (t.o.v. laagste indiv. plhcp van de flight)

-- afronding op geheel aantal slagen

 

 

+ + + + +

Voorbeeld:

Team A met herenspelers H1 en H2 speelt tegen Team B met damesspelers D1 en D2 op de Bullewijkholes een wedstrijd Fourball Betterball vanaf de gele tees.

De exact handicaps van de spelers zijn alsvolgt:

 

TEAM A

H1: 13.6

H2: 47.7

 

TEAM B

D1: 14.7

D2: 30.9

 

Playing handicaps van de spelers op deze lus (vanaf deze teekleur) zijn in het jaar van spelen resp.

 

TEAM A

H1: 8

H2: 26

 

TEAM B

D1: 12

D2: 22

 

In FBB (en FWB) vindt 90% verrekening plaats tegen de laagste individuele playing handicap, dat is in dit geval die van H1. Per speler levert dit de volgende extra slagen op:

 

TEAM A

H1: 0

H2: (26-8) * 0.9 = 16.2 -> 16

 

TEAM B

D1: (12-8) * 0.9 = 3.6 -> 4

D2: (22-8) * 0.9 = 12.6 -> 13

 

In FAB vindt 100% verrekening plaats tegen de laagste individuele playing handicap, dat is in dit geval die van H1. Per speler levert dit de volgende extra slagen op:

 

TEAM A

H1: 0

H2: 26-8 = 18

 

TEAM B

D1: 12-8 = 4

D2: 22-8 = 14

 

Deze slagen worden (in alle 3 spelvormen) per persoon toegekend op de holes met de laagste strokeindexen van de gespeelde holes (in 2023 successievelijk hole 6 - 4 - 8 - 9 - 2 - 5 - 7 - 3 - 1).

 

Stel nu dat de spelers op hole 7 (SI = 13>7) de volgende (bruto)scores noteren:

 

TEAM A

H1: 3

H2: 8

 

TEAM B

D1: 4      

D2: 6

 

Op deze hole (met de op twee na hoogste strokeindex van de Bullewijkbaan) moet H1 in alle 3 spelvormen aan D1 0 slagen, aan D2 1 slagen en aan H2 2 slagen toekennen. De volgende nettoscores kunnen worden vastgesteld:

 

TEAM A

H1: 3

H2: 8-2 = 6

 

TEAM B

D1: 4-0 = 4

D2: 6-1 = 5

 

In FBB wordt de hole in dit geval gewonnen door team A (H1 heeft met 3 de laagste netto score van de beste ballen).

In FAB wordt de hole gehalveerd (beide teams gemiddeld 4.5 netto slagen).

In FWB wordt de hole gewonnen door team B (D2 heeft met 5 de laagste netto score van de slechtste ballen).

+ + + + +

 

 

>>>>>>>>>> Texas Scramble + Kansas Scramble + Arkansas Scramble + Oklahoma Scramble <<<<<<<<<<

 

>> 100% verrekening van team-playing handicaps (t.o.v. laagste team-plhcp van de flight)

-- afronding op geheel aantal slagen

 

waarbij team-playing handicap = 0.35 * laagste indiv. plhcp + 0.15 * hoogste indiv. plhcp

-- afronding op geheel aantal slagen

 

 

+ + + + +

Voorbeeld:

Dezelfde spelers als boven spelen een ronde Texas Scramble op de Bullewijk-baan, weer vanaf de heren medaltees.

Playing handicaps van de teams op deze lus zijn resp.:

 

TEAM A

0.35*8 + 0.15*26 = 2.8 + 3.9 = 6.7 -> 7

 

TEAM B

0.35*12 + 0.15*22 = 4.2 + 3.3 = 7.5 -> 8

 

Verschil tussen beide teams bedraagt 8-7 = 1 slag.

 

In TS (maar ook in KS, AS en OS) vindt 100% verrekening plaats tegen de laagste team-playing handicap, dat is in dit geval die van Team A.

Dat verschil is hier dus 1 slag. Deze ene slag wordt toegekend op de hole met de laagste strokeindexen van de gespeelde holes.

 

Stel nu dat de teams op hole 7 (SI = 13>7) de volgende (bruto)scores noteren:

 

TEAM A: 3

TEAM B: 4

 

Op deze hole (met de op twee na hoogste strokeindex van de Bullewijkbaan) hoeft Team A aan Team B geen slag toe te kennen. De volgende nettoscores kunnen worden vastgesteld:

 

TEAM A: 3

TEAM B: 4

 

In TS (en KS, AS en OS) wordt de hole in dit geval gewonnen door team A (laagste nettoscore).

+ + + + +

 

 

>>>>>>>>>> Greensome + Australian Greensome + Canadian Greensome <<<<<<<<<<

 

>> 100% verrekening tussen team-playing handicaps (t.o.v. laagste team-plhcp van de flight)

-- afronding op geheel aantal slagen

 

waarbij team-playing handicap = 0.6 * laagste indiv. plhcp + 0.4 * hoogste indiv. plhcp

-- afronding op geheel aantal slagen

 

 

>>>>>>>>>> Foursome <<<<<<<<<<

 

>> 100% verrekening tussen team-playing handicaps (t.o.v. laagste team-plhcp van de flight)

 

waarbij team-playing handicap = 0.5 * laagste indiv. plhcp + 0.5 * hoogste indiv. plhcp

-- afronding op geheel aantal slagen

 

 

+ + + + +

Voorbeeld:

Dezelfde spelers als boven spelen een ronde (normaal, Australian of Canadian) Greensome of Foursome op de Bullewijk-baan, weer vanaf de heren medaltees.

 

In Greensome, Australian Greensome en Canadian Greensome zijn de playing handicaps van de teams op deze lus resp.:

 

TEAM A

0.6*8 + 0.4*26 = 4.8 + 10.4 = 15.2 -> 15

 

TEAM B

0.6*12 + 0.4*22 = 7.2 + 8.8 = 16

 

In *Gs vindt 100% verrekening plaats tegen de laagste team-playing handicap, dat is hier die van Team A.

Het verschil is hier 1 slag. Deze slag wordt toegekend op de hole met de laagste strokeindex van de gespeelde holes.

 

In Foursome worden de playing handicaps alsvolgt vastgesteld:

TEAM A

0.5*8 + 0.5*26 = 4 + 13 = 17

 

TEAM B

0.5*12 + 0.5*22 = 6 + 11 = 17

 

In Fs vindt 100% verrekening plaats tegen de laagste team-playing handicap, hier zijn ze echter gelijk.

Het verschil is 0 slagen, er worden nergens slagen gegeven.

 

Stel nu dat de teams op hole 6 (SI = 1>1) de volgende (bruto)scores noteren:

 

TEAM A: 5

TEAM B: 6

 

Op deze hole (met de laagste strokeindex van de Bullewijkbaan) moet Team A in Gs (en AGs en CGs) aan Team B een slag toekennen. De volgende nettoscores kunnen worden vastgesteld:

 

TEAM A: 5

TEAM B: 6-1 = 5

 

In Gs (en AGs en CGs) wordt de hole in dit geval gehalveerd (zelfde nettoscore).

In Fs hoeft geen slag te worden toegekend en zijn de nettoscores gelijk aan de brutoscores. Dan wint Team A de hole dus.

+ + + + +

 

[v24-1]