Missie

De ABN AMRO Golfclub stelt zich ten doel de golfsport – laagdrempelig – mogelijk te maken voor leden van de PV ABN AMRO Amsterdam en hierdoor de onderlinge contacten tussen collega’s te bevorderen.

Concretisering van de missie

De ABN AMRO Golfclub verwezenlijkt de missie door te zorgen voor:

 • faciliteiten voor de leden, zowel voor de beginners als voor de gevorderden
 • het organiseren van clubavonden, met exclusief voor leden gereserveerde starttijden
 • het organiseren van evenementen die – binnen de grenzen van het doelgroepenbeleid – in principe voor alle leden openstaan
 • het uitbrengen van een aantrekkelijke en een actuele internetsite


De laagdrempeligheid uit zich in:

 • een vereniging die het clubgevoel belangrijker acht dan de prestaties.
 • de contributie die dermate laag is dat deze voor vrijwel niemand een probleem mag zijn
 • een lage bijdrage voor de toernooien
 • een met De Hoge Dijk afgesproken korting op de normale prijs voor de green fees, geconcretiseerd in een knipkaart en een jaarkaart

Profiel van de golfclub

De ABN AMRO Golfclub is een jonge, snel gegroeide golfclub. Tegenover een grote groep leden die nog als beginner gekwalificeerd mogen worden, staat een redelijk grote groep GVB-ers en een kleine groep handicappers (met een officiële handicap < 36). Bij dit profiel past een bestuursbeleid dat zich richt op het verder ontwikkelen van de groep beginners naar de GVB-status en het stimuleren van de groep GVB-ers om naar de handicap-status te groeien.

In de huidige ontwikkelingsfase zal het profiel van de golfclub zich ontwikkelen. Deze evolutie zal gemonitord worden en jaarlijks zal worden vastgesteld of het beleid bijstelling behoeft.

Zowel de snelle groei van het ledental als de grenzen aan de subsidie, nopen ons om de groei van de club te beperken, zelfs sterk af te remmen. De club krijgt een maximumaantal leden, dat bepaald wordt op 425.

Doelgroepenbeleid

De samenstelling van de vereniging is als genoemd divers. Terwijl wij ons met name (moeten) richten op de grootste groepen, mogen wij de (langzaam groeiende) groep handicappers zeker niet van ons vervreemden.

Bovenstaande zal zich uiten in een duidelijker doelgroepenbeleid, waarbij er bij de organisatie van evenementen meer nadruk op de onderlinge verschillen zal worden gelegd. Door de opening van de nieuwe Abcoudebaan zullen beginners tijdens de toernooien een ‘eigen’ wedstrijd kunnen krijgen, waardoor de drempel om mee te doen lager wordt.

Bovendien kan bij sommige (externe) toernooien bij de selectie rekening worden gehouden met de handicap.

Wij onderscheiden thans de volgende doelgroepen:

 • beginners
 • GVB-ers
 • handicappers