Statuten

1 De Golfclub van de Personeelsvereniging van ABN AMRO Amsterdam, hierna te noemen de Golfclub, volgt de Statuten van de Personeelsvereniging ABN AMRO Amsterdam, hierna te noemen de Vereniging, opgesteld d.d 22 juni 2015 door notaris Mr. Cornelia Hagendijk, werkzaam bij Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen te Amsterdam. De statuten zijn te raadplegen via de website van de Vereniging

2 De Golfclub volgt de regels en etiquette van zowel de NGF als van thuis golfbaan de Hoge Dijk, alsmede iedere club of golfbaan waar wij te gast zijn, waarbij de administratie van de (officieuze) club-handicap bij de Golfclub geadministreerd wordt.

3 De Golfclub communiceert via haar website met haar leden. Tevens worden leden via e-mail en Facebook geïnformeerd over naderende evenementen. 

4 De Golfclub heft een contributie waarvan het bedrag wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Golfclub. Van deze gelden worden onder andere toernooien gesponsord.

5 De Golfclub verzorgt wekelijkse speelavonden, welke in het golfseizoen worden gehouden. De leden worden via de website en e-mail op de hoogte gesteld van de begin - en einddatum van de speelavonden alsmede van de starttijden.
Op de speelavonden betalen de leden zelf de greenfee.
De speelavonden worden georganiseerd op golfbaan “ de Hoge Dijk” Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam.
De leden houden zelf via de website de (officieuze) club-handicap registratie bij.

6 Het bestuur heeft het recht om ter ondersteuning van de activiteiten van de Golfclub extra commissies in te stellen.

7 De Golfclub organiseert meerdere malen per jaar toernooien, waaronder één het openingstoernooi en één slottoernooi.
Alleen leden kunnen aan de toernooien deelnemen, tenzij door bestuur en/of evenementencommissie anders wordt bepaald. De handicapcommissie werkt op basis van deze toernooien de (officieuze) club-handicap registratie van de deelnemende leden bij.

8 De Golfclub stimuleert het golfen door onder meer lessen aan te bieden. De golfclub biedt haar diensten aan bij het organiseren van deze lessen bij voldoende belangstelling.

9 Het lidmaatschap van de Golfclub wordt eerst verkregen, indien men lid is van de Vereniging.
Aanmeldingen, opzeggingen van lidmaatschap en/of adreswijzigingen e.d. dienen schriftelijk opgegeven te worden bij de Vereniging (PV). Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kalenderjaar en dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Bij latere opzegging is contributie verschuldigd over het eerstvolgende kalenderjaar.

10 De Golfclub houdt één maal per jaar een algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering wordt een bestuurslid van de Vereniging uitgenodigd.

11 De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar tot de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering een kascommissie, bestaande uit drie leden.

12 Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tijdens de algemene ledenvergadering.

13 In die gevallen dat het bovenstaande reglement niet voorziet, is de desbetreffende kwestie ter beoordeling aan het bestuur van de golfclub.